• tr

Bildiri Oturumları

24.10.2019 Perşembe 07:30 – 08:00 / Salon 2
Karaciğer
Oturum Başkanları: İlgin Özden, Sertaç Usta
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 001 Acibadem Üniversitesi Atakenet Hastanesi Karaciğer Nakli Deneyimi Tonguç Utku Yılmaz
SS – 002 Canlı Donör Karaciğer Naklinde Remnant Karaciğer Volümü ile İlişkili Olarak Donör Güvenliği ve Sonuçları Selim Keçeoğlu
SS – 003 Karaciğer Nakli Sonrası Safra Komplikasyon Yönetimi Deneyimimiz Tonguç Utku Yılmaz
SS – 004 Sıçanlarda Etanol ile Oluşturulan Karaciğer Fibrozisi Üzerine Hesperidinin Antifibrotik ve Antiinflamatuar Etkisi  Cüneyt Akyüz
SS – 005 Başlangıçtan Orta Seviyeye: Yüz Yetmiş Minimal İnvaziv Hpb Ameliyatı ile Tek Cerrah Deneyimi Mehmet Fatih Can
24.10.2019 Perşembe 07:30 – 08:00 / Salon 3
Safra Yolu
Oturum Başkanları: Mustafa Kerem, Kürşat Serin
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 006 Hepatikojejunostomi Anastomozlarında Devamlı Dikiş Tekniği ve Safra Fistüllerine Etkisi, 1 Yıllık Sonuçlarımız İsmail Sert
SS – 007 Laparoskopik Kolesistektomide Serum Kolesistokinin Düzeyi, Zor Kolesistektomi için Prediktif Bir Faktör Olabilir.  Tonguç Utku Yılmaz
SS – 008 Zor Kolesistektomi Skorlarına Göre Hastaların Preoperatif, İntraoperatif ve Patolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması Tonguç Utku Yılmaz
SS – 009 Geriatrik Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomi; Tek Merkez Deneyimi Mehmet Sercan Candan
SS – 010 Karaciğer Kist Hidatiğinde Radikal Cerrahi Nüks Olasılığını ve Biliyer Komplikasyonları Azaltıyor Pınar Taşar
24.10.2019 Perşembe 07:30 – 08:00 / Salon 4
Pankreas
Oturum Başkanları: Ender Dulundu, İlkin İsmayilov
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 011 Deneysel Akut Pankreatit’de İntraduktal Botulinum Toksin Uygulanması Biyokimyasal ve Patolojik Olumlu Etki Sağladı Tonguç Utku Yılmaz
SS – 012 Benign ve Premalign Lezyonlar Nedeniyle Yapılan Pankreatikoduodenektomiler; Tek Merkez Deneyimi Osman Nuri Dilek
SS – 013 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Karşılaşılan Nadir Bir Komplikasyon; Şilöz Fistüller Osman Nuri Dilek
SS – 014 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu için Risk Faktörleri: Tek Merkezli Deneyim Osman Nuri Dilek
VS – 001 Median Arkuat Ligament Sendromu Emin Köse
24.10.2019 Perşembe 08:00 – 08:30 / Salon 2
Karaciğer
Oturum Başkanları: Kenan Erzurumlu, M. Mahsuni Sevinç
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 015 Deneysel Tıkanma Sarılığı’Nda Hyperıcum Perforatum’Un Bakteriyel Translokasyon ve Karaciğer Hasarı Üzerine Olan Etkileri Ceyhun Erdem
SS – 016 Köprü ya da Evre Küçültme Yapılmış Karaciğer Nakillerinde Tedavinin Histopatolojik Bulgularla Korelasyonu Ahmet Bülent Doğrul
SS – 017 Akut Karaciğer Yetersizliğinde Kadavradan ve Canlı Vericiden Karaciğer Nakillerinin Birbirini Tamamlayıcı Rolleri İlgin Özden
SS – 018 Kendiliğinden Küçülen Karaciğer Hemanjiomları: Tek Kurumdan 41 Vakanın İrdelemesi Oğuzhan Aydın
24.10.2019 Perşembe 08:00 – 08:30 / Salon 3
Safra Yolu
Oturum Başkanları: Osman Abbasoğlu, Ümit Malya
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 019 İnsan Ekstrahepatik Safra Kanalının 3D-Biyoyazıcıda Oluşturulması: Yeni Bir Protokol Cüneyt Kayaalp
SS – 020 Koledok Açılım Anomalisindeki Cerrahi Deneyimlerimiz Ahmer Gökhan Sarıtaş
SS – 022 Dinamik Tiyol Disülfit Homeostaz Ölçümlerinin Zor Elektif Laparoskopik Kolesistektomi Olgularını Öngörmedeki Başarısı Harun Sır
24.10.2019 Perşembe 08:00 – 08:30 / Salon 4
Pankreas
Oturum Başkanları: Alper Uğuz, Ümit Alakuş
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 024 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankreas Fistülünün Öngörülmesinde Preoperatif Radyolojik Pankreas Dansitesinin Önemi Osman Nuri Dilek
SS – 025 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Karşılaşılan Hemorajilerin Yönetimi; Tek Merkez Deneyimi Osman Nuri Dilek
SS – 026 Preoperatif Biliyer Drenajın Pankreatikoduodenektomi Sonrası Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkisi; Tek Merkez Deneyimi Osman Nuri Dilek
SS – 027 Laparoskopik Dalak Koruyucu Kimura ve Warshaw Distal Pankreatektomi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Kürşat Dikmen
24.10.2019 Perşembe 14:00 – 15:00 / Salon 3
Hemşirelik
Oturum Başkanları: Hatice Ayhan, Ayşegül Akbaba
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
HS – 001 Hepatobiliyer Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımının Kardiyopulmoner Komplikasyonlar Açısından Önemi Kübra Aslankılıç
HS – 002 Plansız Hasta Hipotermisinin Önlenmesi Sevcan Avcı Işık
HS – 003 Kolesistektomi Yapılan Hastalarda Gastrointestinal Yaşam Kalitesi İndeksi Sonuçları: Sistematik Derleme Zahide Tunçbilek
24.10.2019 Perşembe 17:30 – 18:30 / Salon 2
Karaciğer
Oturum Başkanları: İlter Özer, Murat Urkan
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 028 Anrezektabl Alveoler Hidatik Nedeniyle Karaciğer Nakli için Değerlendirilen Vakalarda Albendazole Çarpıcı Yanıt  Sönmez Ocak
SS – 029 Expression of Endostatin and VEGF in Patients with Hepatocellular Carcinoma: A Clinical Study Ahmet Bulent Dogrul
SS – 030 Viseral Obezite İle Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: BT ile Kantitatif Analiz Ayşegül Gürsoy Çoruh
SS – 031 Türkiye’deki ilk Laparoskopik Donör Hepatektomi Vakaları Cihan Karataş
SS – 033 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Erken Dönem Pulmoner Komplikasyonlar: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Başak Gülpınar
SS – 034 Karaciğer Naklinden Sonra Özelleşmiş Karaciğer Nakil Polikliniği Takibinin Önemi ve Uzun Dönem Sağkalıma Etkisi  Tufan Egeli
SS – 035 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hepatosellüler Karsinomlu Hastalarda Mılan ve UCSF Kriterlerinin Karşılaştırılması  Tufan Egeli
SS – 036 Laparoskopik Sağ Posterior Sektörektomi Klinik Sonuçlarımız Emin Lapsekili
24.10.2019 Perşembe 17:30 – 18:30 / Salon 3
Safra Yolu
Oturum Başkanları: Ahmet Çoker, Nurhak Akgsungur
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 037 Safra Yolu Malignite Şüphesi Olan Hastalarda ERECP ile Biliyer Dekompresyon   Bahtiyar Muhammedoğlu
SS – 038 Akut Kolesistit Hastalarında Perkütan Kolesistostomi Sonuçlarının Analizi Ahmet Bulent Dogrul
SS – 039 Hafif Biliyer Pankreatitte Kolesistektomi Zamanlaması Mehmet Sercan Candan
SS – 040 ERCP Perforasyonlarında Erken ve Gecikmiş Tanı ile Mortalitenin Değerlendirilmesi Ersin Borazan
SS – 041 Safra Yolu İlişkili Karaciğer Kist Hidatiğinde Biyokimyasal Belirteçler Aylin Acar
SS – 042 Kolesistektomiye Bağlı Gelişen Safra Yolu Hasarı Yönetimi : Retrospektif Dört Yıllık Vaka Derlemesi Cem İlgin Erol
SS – 043 Subtotal Kolesistektomi Deneyimimiz: Ne Zaman Tercih Edilmeli? Ali Cihat Yıldırım
SS – 044 Safra Yolu Yaralanmalarında Cerrahi Deneyimimiz Abdullah Ülkü
VS – 002 Karaciğer Rezeksiyonlarında İntraoperatif Safra Kaçağı Yönetimi Çağdaş Karaman
24.10.2019 Perşembe 17:30 – 18:30 / Salon 4
Pankreas
Oturum Başkanları: Gültekin Hoş, Muharrem Öztaş
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 047 Postoperatif Peripankreatik Sıvı Koleksiyonlarının Endoskopik Transgrastrik Drenajı İsmail Tırnova
SS – 048 İnsülinomada Minimal İnvaziv Cerrahi Deneyimimiz Mahmut Kaan Demircioğlu
SS – 049 Azaltılmış Seroza Dikişli Duct-to-Mucosa Pankreatikojejunostomi Tekniği Sonuçları Değercan Yeşilyurt
SS – 050 Cancer Stem Cells as a Biomarker in the Preclinical Diagnosis of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Ceren Tunçer
SS – 051 Distal Pankreatektomi Sonrası Dren Amilaz Değerinin Postoperatif Pankreatik Fistül Gelişimi için Prediktif Önemi Ahmet Cihangir Emral
SS – 052 Laparoskopik Pankreatikoduodenektomide Aberrant Hepatik Arter Anomalisinin İntra ve Postoperatif Sonuçlar Üzerine Etkisi Mesut Yavaş
VS – 003 Laparoskopik Pankreatikoduodenektomide Standart Hale Gelen Hepatikojejunostomi Anastomoz Tekniğimiz Çağdaş Karaman
24.10.2019 Perşembe 18:30 – 19:30 / Salon 2
Karaciğer
Oturum Başkanları: Oğuzhan Özşay, Abdullah Ülkü
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 053 Vena Kava İnferior Kökenli Leiomyosarkomların Cerrahi Tedavisi: 3 Vaka Sunumu ve Literatür Özeti Mesut Yeşilsoy
SS – 054 Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Portal Hipertansiyonun Yönetiminde Greft Inflow Modülasyon Yöntemlerinin Analizi Serdar Aslan
SS – 055 Tek Merkezli Canlı Vericili Karaciğer Nakil Ameliyatında Donör Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi Ahmet Kargı
SS – 057 Kistik Ekinokokozisin Multimodal MR ile Tanısı ve Canlılık Değerlendirmesi Burcu Erkan
SS – 058 Sağ Karaciğer Naklinde Bilier Tıkanma: Girişimsel, Cerrahi ve Endoskopinin Kombine Kullanıldığı Sıradışı Çözümler Muzaffer Atlı
SS – 059 Reduced-Size Left Lateral Sector Grafts for Infants Weighing Less Than 10 Kilograms Zaza Iakobadze
SS – 060 Liver Transplantation for Tyrosinemia in the Nitisinone Era Zaza Iakobadze
VS – 004 Total Laparoskopik Sağ Anterior Sektörektomi  Cerrahi Yaklaşımımız Mehmet Demir
VS – 005 Sol Portal Venden Çıkan Sağ Anterior Sektörel Portal Ven Varlığında Laparoskopik ALPPS Prosedürü Mehmet Demir
24.10.2019 Perşembe 18:30 – 19:30 / Salon 3
Safra Yolu
Oturum Başkanları: Muharrem Battal, Kürşat Dikmen
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 062 6785 Kolesistektomide İnsidental Safra Kanseri: Akut Kolesistit, Kolelityazis Farkı?  Sezer Akbulut
SS – 063 İatrojenik Safra Yolu Yaralanmalarına Uygulanan Cerrahi Tedavilerin Uzun Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Sonuçları Caner Doğan
SS – 064 Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde İnfliximab’In Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkisi Sezai Kantar
VS – 006 Robotik  Koledok Kist Eksizyonu ve Roux-En-Y Hepatikojejunostomi Deneyimimiz Ahmet Bulent Dogrul
VS – 007 Laparoskopik Cerrahide Doku, Damar ve Organların Dönülmesi ve Askıya Alınması İçin Tasarlanmış Yeni Cerrahi Enstrüman Tufan Egeli
VS – 008 Laparoskopik Koledok Eksplorasyonu Emin Köse
VS – 009 Unrezektabl Periampuler Tümörlerde Laparoskopik Hepatikojejunostomi Tecrübemiz Anar Aslanov
24.10.2019 Perşembe 18:30 – 19:30 / Salon 4
Pankreas
Oturum Başkanları: Metin Kapan, Pınar Yazıcı
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 065 Pankreas Cerrahisi Öncesi Aç Kalma ve Sonrası Besin Alımında Hızlı İyileşme Yaklaşımları Sevcan Avcı Işık
SS – 066 Zor Duodenal Defektlerde Onarım: Ne Yapmalı? Ne Yapmamalı?  Tufan Egeli
SS – 067 Validation of a Risk Scoring System for Postoperative Pancreatic Fistula Formation Kinyas Kartal
SS – 068 Pankreas Kanserinde Likit Biyopsi ve Çoklu Gen Paneli Kullanımının Önemi: Erken Dönem Sonuçlarımız Gökhan Sarıtaş
SS – 069 Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Hastalarda Charlson İndeksi’nin Morbidite ve Mortaliteye Etkisi Aylin Acar
SS – 070 Acil Cerrahi Gerektiren Pankreas Travmaları Nuri Emrah Göret
SS – 071 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Pankreatikoduodenektomi Deneyimi Murathan Erkent
SS – 072 Pankreatikoduodenektomide Gastrojejunostomi Anastomoz Tekniğinin Mide Boşalım Üzerine Etkinliği Sezer Akbulut
VS – 010 SMA First Yaklaşımla Laparoskopik Total Pankreatikoduodenektomi ve Portal Ven Rezeksiyonu Anar Aslanov
VS – 011 Laparoskopik Pankreatikoduodenektomi Ameliyatlarında Standardize Ettiğimiz Port Giriş Yerleri ve Önemi Doğuş Durmuş
 
25.10.2019 Cuma 07:30 – 08:30 / Salon 1
Karışık
Oturum Başkanları: Eldar Ahmedov, İbrahim Tayfun Şahiner
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 097 Kolorektal Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisinde Uzun Dönem Sağ Kalım Sonuçlarımız Metin Tilki
VS – 018 Pediatrik Hastada Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonu Anar Aslanov
SS – 099 Gebelerde Nadir Olmayan Akut Karın Nedeni: Biliyer Kolik / Akut Kolesistit Dokuz Eylül Üniversitesi On Yıllık Deneyimi Tufan Egeli
25.10.2019 Cuma 07:30 – 08:30 / Salon 2
Karaciğer
Oturum Başkanları: Muharrem Battal, Subutay Peker
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 073 Live Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: The Milan Criteria and Beyond Can Avni Karaca
SS – 074 Liver Transplantation for Acute Liver Failure Cahit Yılmaz
SS – 075 Live Donor Liver Transplantation for Hepatoblastoma Zaza Iakobadze
SS – 077 Laparoskopik İzole Segment 7 Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan 241 Hastanın Sistematik Analizi Cüneyt Kayaalp
SS – 078 Yetersiz Karaciğer Volumü Olan Ve Hepatektomi Planlanan Metastatik Karaciğer Tümörlü Hastalarda Alpps Prosedürü Ali Durubey Çevlik
VS – 012 Laparaskopik Santral Hepatektomide Cerrahi Teknik Deneyimimiz Muharrem Öztaş
SS – 080 Karaciğer Transplantasyonu Sonrasında Görülen Vasküler Komplikasyonlar ve Yönetimi Ali Durubey Çevlik
25.10.2019 Cuma 07:30 – 08:30 / Salon 3
Karaciğer
Oturum Başkanları: Ender Dulundu, Sertaç Usta
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 081 Pediatrik Karaciğer Kist Hidatikli Olgularda Bir Yıllık Laparoskopi Deneyimlerimiz Özgür Çağlar
SS – 082 Alpps’nin Portal Ven ve Dalak Üzerine Etkileri Burcu Erkan
SS – 083 Karaciğer Kist Hidatiklerinde Kistobilier Fistül ile İlişkili Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Mesud Fakirullahoğlu
SS – 084 Kolerektal Kanserin Karaciğer Metastazının Yönetimi; Tek Merkezli Deneyim Osman Nuri Dilek
VS – 013 Karaciğer Kist Hidatik Vakasında Laparoskopik Parsiyel Kistektomi Operasyonu Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
VS – 014 Karaciğer Hemanjiomunda Laparoskopik Sol Segmentektomi Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
VS – 015 Laparoskopik Karaciğer Sağ Anterior Seksiyonektomi: Cerrahi Teknik Rustem Memmedov
SS – 085 Özofagus Varis Kanamalı Hastalarda Splenorenal Şant Deneyimimiz Onur Coşkun
VS – 016 Total Laparoskopik Alpps Prosedürü Doğuş Durmuş
25.10.2019 Cuma 07:30 – 08:30 / Salon 4
Pankreas
Oturum Başkanları: Ender Dulundu, Sertaç Usta
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 086 50 Yaş Üstü Yeni Tanı Almış Diyabetik Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Saptanan İnsidental Pankreas Kistleri Orhan Ağcaoğlu
SS – 087 BNIP3 and NIX are Expressed Reciprocally in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma under Regulation of P53 and Hypoxia Hande Süer
SS – 088 Unrezektabl Pankreas Kanserlerinde Ole’Nin Operabilite Üzerine Etkisinin Üç Boyutlu Kültür ile Gösterilmesi Fuat Aksoy
SS – 089 Pankreas Kanserlerinde Likit Biyopsi ile Saptanan Sirküle Kanser Hücrelerinin Sağ Kalımı Belirlemedeki Rolleri Seçil Ak Aksoy
SS – 090 Dalak Kist Hidatik Olgularının Retrospektif  Değerlendirilmesi Murat Kartal
SS – 091 Akut Bilier Pankreatitte Nlo ve Plo-Nın Ranson, Imrie, Bısap B34 ve Balthazar  Skorlama Sistemleri ile Karşılaştırılması  Sadıg Shakılıyev
SS – 092 Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Sarkopeninin Postoperatif Morbidite Sonuçlarını Tahmin Etmedeki Önemi  Emre Gülcek
VS – 017 Laparoskopik Pankreatikoduodenektomide, Anastomoz Sıralaması; Önce Pankreatikojejunostomi mi? Hepatikojejunostomi mi?  Mehmet Demir
SS – 093 Pankreatikoduodenektomide Ardışık 100 Vakalık Modifiye Blumgart Anastomoz Tekniğinin Sonuçları  Sezer Akbulut
25.10.2019 Cuma 08:30 – 09:00 / Salon 1
Pankreas Video
Oturum Başkanları: Ziya Dündar,Ercan Korkut
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS – 023 Ender Görülen Splenektomi Endikasyon: Gezici Dalak Enfaktı Cihan Atar
VS – 024 Çöliak Truncus İnvazyonu Olan Pankreas Malignitesinde Laparoskopik Appleby Operasyonu Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
VS – 025 Walled-Of Pankreatik Nekrozun Cerrahisinde Kistojejenostomi Sonuçlarımız Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
VS – 026 Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Subtotal Pankreatektomi Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
VS – 027 Situs İnversuslu Hastada Laparoskopik Subtotal Pankreatektomi Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
25.10.2019 Cuma 08:30 – 09:00 / Salon 2
Pankreas
Oturum Başkanları: Emin Lapsekili, Subutay Peker
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 101 Klinik ve Radyolojik Olarak Pankreas Kanserleriyle Karışabilen Groove Pankreatitler  Kamuran Cumhur Değer
SS – 102 Whipple Spesmenlerinde Cerrahi Sınır Pankreas Dokusunda  Mikrokanal Varlığı ile Biyokimyasal Kaçak Gelişiminin İlişkisi Caner Doğan
25.10.2019 Cuma 08:30 – 09:00 / Salon 4
Karışık
Oturum Başkanları: Aydemir Ölmez, Özgür Bostancı
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS – 020 Laparoskopik Koledok Eksplorasyonu – Transsistik Yaklaşım Emin Köse
VS – 021 Distal Yerleşimli Solid Psödopapiller Neoplazi Olgusunda Total Robotik Distal Pankreatektomi ve Splenektomi Sezer Akbulut
VS – 022 Sma Kökenli Aberran Hepatik Arter Varlığında Laparoskopik Pankreatikoduodenektomi Doğuş Durmuş
25.10.2019 Cuma 08:30 – 09:30 / Salon 3
Hemşirelik
Oturum Başkanları: Zahide Tunçbilek, Esra Çelik
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
HS – 005 Katı Temas İzolasyonu Uygulanan Hastalar ve Refakatçileri için Yönerge Geliştirilmesi Hafize Akay
HS – 006 Canlı Karaciğer Verici Adaylarının Hepatit B Virüsü Hakkında Bilinç Düzeyinin Uygulamaya Dönüşümü  Mehtap Alişan Süle
HS – 007 Whipple Cerrahisi Geçirmiş Olan Hastalarda Hızlandırılmış İyileştirme Protokollerinde Hemşirenin Rolü Birgül Ödül Özkaya
HS – 008 Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Kliniğinden Viral Hepatit İle Mücadeleye Destek Hafize Akay
HS – 009 Venöz Tromboz Anamnezi Olan veya Kanama Geçiren Hastaların Ameliyatlarında Derin Ven Tromboz Profilaksisi Hediye Abaş
HS – 010 Pankreatikoduedenektomi Operasyonlarında Eras Protokolümüz Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
HS – 011 Karaciğer Nakli Yapılan Hastaların Batın Sıvı Kültür Sonuçlarının Tedaviye Etkilerinin Saptanması Şeyma Karakaya
HS – 012 Pankreas Kanserinde Tanıya Giden Serüven: Olgu Sunumları  Mevlüde Karadağ
25.10.2019 Cuma 13:00 – 14:00 / Salon 3
Hemşirelik
Oturum Başkanları: Berrak Balanuye, Kezban Akçay
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
HS – 013 Pankreatikoduodenektomi ve Hemşirelik Konulu Yayınların Bibliyometrik Analizi Hatice Ayhan
HS – 014 Pankreas Kanseri Hastalarının Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Yaşam Deneyimleri Duygu ve Algılarının Belirlenmesi Mevlüde Karadağ
HS – 015 Ameliyat Sonrası İleus Bediye Öztaş
HS – 016 Whipple Prosedürü Uygulanan Hastaya Konfor Kuramı Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımının Sonuçları: Olgu Sunumu Hatice Ayhan
HS – 017 Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonu Sırasında Litotomi Pozisyonunda Basınç Yaralanması: Olgu Sunumu Emine Arıcı Parlak
HS – 018 Klinik ve Translasyonel Araştırmalarda Araştırma Hemşiresinin Rolü Muhammed Erdinc Demirer
HS – 019 Whipple Ameliyatı Sonrasında Hasta Konforu ve Hemşire Memnuniyeti Birgül Ödül Özkaya
HS – 020 Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yeni Kurulan Karaciğer Nakil Merkezinin Birinci Yıl Faaliyetleri Sonuçları Bilgehan Kahveci
 
Bildiri No Bildiri Başlığı
PS – 001 Isolated Metastasis of Pancreas due to Endometrial Carcinoma
PS – 002 Kolesistoduodenal ve Kolosistokolonik Fistüle Bağlı Safra Taşı İleusu: Olgu Serisi
PS – 003 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Akut-On-Kronik Hbv’Ye Sekonder Acil Canlı Donör Karaciğer Nakli
PS – 009 Perioperative Evaluation of Liver Function Tests in Septic Surgical Patients with Obesity
PS – 011 Pelvise Uzanan Pedinküllü Karaciğer Kitlesi; Peliosis Hepatis
PS – 013 Heterotopic Pancreatic Tissue Along the Wall of Biliary Tract  Resulting Diffuse Dilatation; A Case Report
PS – 014 Nadir Bir Üst Gastrointestinal Kanama Nedeni Hemosuccus Pankreatikus
PS – 016 Primary Pancreatic Lymphoma
PS – 017 Tekrarlayan DVT ile Prezente Olan Fibrolamellar HCC (Yeni Bir Paraneoplastik Sendrom? )
PS – 018 Karaciğer Transplantasyonunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
PS – 022 Strülinemi Tanısı Nedeniyle Karaciğernakli Yapılan Hastanın Gordon’Un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı
PS – 023 Araç İçi Trafik Kazalarına Bağlı Künt Karaciğer Yaralanmalarında Klinik Tecrübemiz
PS – 025 Dev Koledok Kistiyle Karışan Pankreatik Psödokist Olgusu
PS – 026 Ateşe Sebep Olan Karaciğer Hemanjiyomunun Transarteriyel Lipiodol-Bleomisin ile Tedavisi: Vaka Sunumu
PS – 028 Araç İçi Trafik Kazasına Bağlı Pankreas Transeksiyonunda Klinik Tecrübemiz
PS – 029 Düşük Akım Anestezisi Pankreatikoduodenektomi Sonrası Akciğer Fonksiyonlarını Yüksek Akıma Göre Daha İyi Korur
PS – 030 Sol Hepatektomi + Kolesistektomi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 
PS – 031 Whipple Ameliyatı Geçiren Hastanın Bakımı
PS – 032 Hepatosellüler Kanserde Ender Görülen Metastaz Lokalizasyonu: Meme
PS – 033 Tıkayıcı Sarılıkta Nadir Bir Tanı: Travmatik Nöroma
PS – 034 Hepatopankreatobilier Cerrahi Geçiren Hastalarda Telefon Takibinin Komplikasyonların Erken Fark Edilmesi Üzerine Etkisi 
PS – 036 Pankreas Kanseri Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakımda Hasta Eğitimi 
PS – 037 Prognostik Beslenme İndeksi Pankreas Kanseri için Morbidite ve Mortaliteyi Öngörür mü?
PS – 038 ABO-Incompatible Living Donor Pediatric Liver Transplantation From A2 Donors  
PS – 039 Pankreasın Solid Psödopapiller Neoplazileri; Tek Merkez Deneyimi
PS – 041 Safra Yolları Anatomisinin Preoperatif 3D-MRCP ile Değerlendirilmesi
PS – 042 Tek Hasta, 3 Farklı Organ Kaynaklı Senkron Tümör
PS – 043 Hepatic Venous Outflow Reconstruction Directly into the Right Atrium
PS – 044 Congenital Absence of Portal Vein Presenting with Macroscopic Hematuria
PS – 046 Kliniğimize Sevk Edilen/Başvuran Hastalarda Karbapenemlere Dirençli Enterobakterlerle Kolonizasyon için Risk Faktörleri
PS – 047 Safra Kesesi Perforasyonu Gelişen Morbid Obez Hastada Laparoskopik Kolesistektomi 
PS – 050 Karaciğer Naklinde Splenik Steel Sendromu
PS – 051 Pankreatektomi Sonrası Lenforaji: Tek Cerrah Deneyimi
PS – 052 Lokal İleri Pankreas Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi Sağkalımı Düzeltirken Morbiditeyi Arttırır mı?
PS – 053 Karaciğer Nakli Yapılan Hastaların Batın Sıvı Kültür Sonuçlarının Tedaviye Etkilerinin Saptanması
PS – 054 Whipple Prosedüründe İstenmeyen Perioperatif Hipoterminin Yönetimi: Olgu Sunumu
PS – 055 Laparoskopik Ameliyatlarda İntraoperatif Hipotermi Yönetimi
PS – 056 Kadaverik Karaciğer Naklinde Hepatik Arter Trombüsü
PS – 057 Pankreatik Net Tümör Öntanısıyla Opere Edilen Pankreatik Ektopik Dalak Olgusu
PS – 058 Bronkobiliyer Fistül, Nadir Görülen Bir Durumun İki Olgu ile Sunumu
PS – 059 Açık Kolesistektomide Son Verilerimiz 
PS – 060 Bir Ameliyathane Hemşiresi Gözüyle; ‘’Karaciğer Rezeksiyonu Sırasında Hemostaz’’
PS – 065 Koç Üniversitesi Hastanesi İlk Yıl Karaciğer Nakli Deneyimi
PS – 068 Travmaya Bağlı Grade 5 Karaciğer Hematomunda Non-Operatif Takip
PS – 070 Corticosteroid-Associated Lupus Pancreatitis
PS – 071 Karaciğer Kist Hidatiklerde Postoperatif Gelişen Persistant Safra Fistüllerine Yaklaşım
PS – 072 Major Hepatobiliyer Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Asetilsistein  Kullanımı
PS – 074 Vascular Resection and Reconstruction in Pancreatic Tumors
PS – 075 Dynamics of the Liver Stiffness Values Before and After Biliary Drainage in Patients with Obstructive Jaundice
PS – 076 Kolesistitin Nadir Bir Komplikasyonu: Kolesistoduodenal Fistül Tecrübemiz